Tài Nguyên và Trợ Giúp Có Sẵn: Hãy Ghi Chú Vào Danh Sách Chờ Đợi Ngay Lúc Này

Trong bài này, cô Laura Buckner sẽ khuyến khích cha mẹ ghi tên con mình sớm vào danh sách chờ đợi để nhận được sự hổ trợ. ̣ Bài video này dựa theo Bản thang điểm hạng II về cácThực hành hiệu quả của cơ quan CAN của Texas: ̣Đội Làm Việc Hiệu Quả.