Các video Nói Chuyện Với Cha Mẹ

Significant Cognitive Disabilities

Những người chăm sóc cho trẻ khuyết tật thường không đặc nhiều kỳ vọng về tương lai cuả con mình. Các video nói chuyện với đề tài "Từ Tấm Lòng" từ trái tim được tạo ra như một diển đàn để các gia đình có thể chia sẻ những gì họ đã học hỏi được trên hành trình của họ.

Các video Nói Chuyện Với Cha Mẹ