Nói Chuyện với cô Bianca Salinas

Trong bài này, cô Bianca Salinas sẽ nói về xây dựng mối quan hệ với trường học và các ích lợi khi cộng tác làm việc chung nhau. Bài video này dựa theo Bản thang điểm hạng II về cácThực hành hiệu quả của cơ quan CAN của Texas: ̣Đội Làm Việc Hiệu Quả - Phẩn 1 và 11.