Lập Kế Hoạc Cho Con Của Bạn Ngay Bây Giờ

Trong bài này, cô Laura Buckner sẽ nói về sự̣ quan trọng của sự rèn luyện cho học sinh khuyết tật trở nên độc lập. Bài video này dựa theo Bản thang điểm hạng V về cácThực hành hiệu quả của cơ quan CAN của Texas: ̣Giao tiếp xã hội - Phần 2.