Nói Chuyện với cô Laura Buckner

Trong bài này, cô Laura Buckner sẽ nói về sự quan trọng của sự kết nối giao tiếp với những gia đình có con bị khuyết tật như mình.