Hành Vi: Hiểu Biết Về Các Phản Ứng Đối Với Chấn Thương

Trong bài này, cô Laura Buckner sẽ nói về mối liên hệ giữa hành vi, tính cách bảo vệ và phản ứng cùa các trẻ khuyết tật khi các em bị tổn thương. Bài video này dựa theo Bản thang điểm hạng II về cácThực hành hiệu quả của cơ quan CAN của Texas: ̣Đội Làm Việc Hiệu Quả - Phẩn 9 và chỉ số III: Môi trường lớp học - phần 14.